Trụ sở chính
Đường Điểu Xiển, Tổ 8, Khu phố 9, P.Tân Biên, T.P Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
(0251) 3888 100
Hotline: 1900 2345 19
info@tavicowood.com
Sơ đồ tổ chức được áp dụng tại TAVICO TIMBER, bao gồm:
 
- Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát.
- Hội đồng Quản trị.
- Tổng Giám đốc.
- Đội ngũ Tavico.

Mô hình quản trị này được xây dựng dựa trên mục tiêu phát triển chiến lược kinh doanh của TAVICO, các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp, tuân thủ theo các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định tại Điều lệ TAVICO.

Mô hình tổ chức xác định cơ cấu quản trị rõ ràng, áp dụng các chuẩn mực trong quản trị điều hành, xác định trách nhiệm, mối quan hệ của công ty và chi nhánh, văn phòng đại diện.


Các tin khác